Info

Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA MARAS d.o.o. ČAKOVEC, USKA 1 D
AGENCIJA ZA POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNINA 
OPĆE ODREDBEČlanak 1.
Sukladno s odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (“NN” br.107/07, “NN” br.144/12) Agencija za promet nekretnina Maras d.o.o., donosi ispod navedene Opće uvjete poslovanja.
Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije za promet nekretnina Maras d.o.o.(u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe(u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama Općih uvjeta poslovanja posrednika.Članak 2.
Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeća značenja:
1. Posrednik u prometu nekretnina – Maras d.o.o. Čakovca, Uska bb, Agencija za posredovanje u prometu nekretnina2.Nalogodavac – fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju   (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
3. Posredovanje u prometu nekretnina – radnje posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca itreće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
4. Nekretnine – čestice zemljišne površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
5.Treća osoba – osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
6. Provizija-posrednička naknada koju je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.
Ponuda nekretnina se temelji na podacima koje zaprimimo pismenim ili usmenim putem od nalogodavca. Zadržavamo mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, te mogućnosti da je nekretnina već prethodno prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.
Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je primatelju naše ponude već poznata nekretnina koja mu je ponuđena, obvezan nas je, bez odgode, o tome obavijestiti.
Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 4.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnoga posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
U ugovoru sklopljenom između posrednika i nalogodavca moraju osobito biti navedeni podaci o posredniku, nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad posrednik u dogovoru sa naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet poslovanja.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 5.
1.
sklopiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku
2.
nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla,
3.
upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
4.
pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini
5. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
6. omogućiti pregled nekretnina,
7. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,
8. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
9. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
10. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su posredniku poznate.

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 6.
1.
sklopiti Ugovor o posredovanju sa posrednikom u pisanom obliku
2. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini,
3. dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
4. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,
5. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
6. nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
7. ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,
8. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
9. nalogodavac će odgovarati za štetu, ako nije postupio u dobroj vjeri, odnosno ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 7.
Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti posredničku naknadu ili proviziju određenu ugovorom o posredovanju.

Posredniku na dan sklapanja Predugovora pripada posrednička naknada u visini od 1% od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene, a na dan sklapanja Ugovora ostatak posredničke naknade u visini od 2%, a ako se neće sklapati Predugovor, tada je nalogodavac dužan platiti posredniku posredničku naknadu u visini od 3% od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene, na dan sklapanja Ugovora.

Posrednik će nalogodavcu za svoje posredovanje ispostaviti račun za ugovoreni iznos naknade a koji račun po izričitoj suglasnosti ugovornih strana predstavlja dokaz o obavljenom posredovanju.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da čak i u slučaju da je nalogodavac samo opunomoćena osoba ili osoba koja nije jedini vlasnik nekretnine, sam u cijelosti odgovara za obveze isplate posredničke naknade posredniku po ovom ugovoru. Nalogodavac ni u kome slučaju neće tražiti povrat posredničke naknade.

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
-neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine
-organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
-nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa ili e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Smatra se da je posredovanje obavljeno i u slučaju da je kupoprodaja zaključena predugovorom ili kupoprodajnim ugovorom sa članovima obitelji kupca kojeg je sa nalogodavcem u vezu doveo posrednik, ili sa tvrtkom koja je u (su)vlasništvu kupca, odnosno čak i u slučaju da je tvrtka (su)vlasništvo članova obitelji kupca ili da kupac u istoj ima utjecaj kroz funkciju koju obavlja.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je nalogodavac u obvezi isplatiti posredniku posredničku naknadu u cijelosti i u slučaju da nakon isteka ili raskida ovog ugovora u naredna 24 mjeseca sklopi pravni posao kupoprodaje, te zaključi predugovor ili ugovor o kupoprodaji sa osobom ili osobama sa kojima je doveden u vezu preko posrednika, ili ako taj pravni posao bude na bilo koji način posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ovog ugovora o posredovanju.

Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu, veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.
Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.
U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

CJENIK POSREDNIČKIH NAKNADA I TROŠKOVA

Članak 8.
PRODAJA

Posrednička naknada ili provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine

Naplaćuje se od prodavatelja  3 %, ali ne manja od 7500,00 Kn/ 995,42 Eura.

KUPNJA

Posrednička naknada ili provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine

Naplaćuje se od kupca  1 %, ali ne manja od 7500,00 Kn/ 995,42 Eura.

ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom

Naplaćuje je se od svake strane  2 %

ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP

Naplaćuje se od najmodavca i zakupodavca
100 % za najam ili zakup trajanja do 60 mjeseci
150 % za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP

Naplaćuje se od najmoprimca i zakupnika
100 % za najam ili zakup trajanja do 60 mjeseci
150 % za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci

Postoci od mjesečne najamnine naplaćuju se jednokratno

MATERIJALNI TROŠKOVI
Materijalni troškovi naplaćuju se jednokratno po sklopljenom ugovoru o posredovanju, a oni iznose 200,00 Kn/ 26,54 Eura.

PRESTANAK UGOVORA

Članak 9.

Ovaj Ugovor se sklapa na određeno vrijeme, na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci  i sastavljen je u dva istovjetna primjerka, te se isti automatski produljuje za razdoblje od još godinu dana, ukoliko ugovorne strane

15 (petnaest) dana prije isteka Ugovora ne dogovore drugačije, a stupa na snagu u trenutku potpisa ugovornih strana. Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor pisanom izjavom drugoj strani, s otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana, računajući od dana primitka pisane obavijesti o istom.

Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, istim sporazumom riješit će i sva sporna pitanja nastala raskidom Ugovora , ukoliko to nije moguće nadležan je Općinski sud u Čakovcu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.
Za odnose između posrednika i agencije i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
Za sudske sporove nadležan je Općinski sud Čakovcu, osim ako se drugačije ne dogovori.

U Čakovcu, 01.09.2022.godine

Maras d.o.o.