Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac je dužan podnesti poreznu prijavu nadležnoj poreznoj upravi u roku od 30 dana uzimajući u obzir datum s ugovora. Javni bilježnik također jedan primjerak kupoprodajnog ugovora dostavljaju poreznoj upravi. Kupac je dužan najčešće u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja od porezne uprave platiti porez, a ako ga u tome roku ne plati zaračunavaju mu se kamate za svaki dan prekoračenja roka.